Enerģija24.lv lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi) nosaka mājāslapas www.energija24.lv (turpmāk tekstā – Vietne) lietošanas noteikumus, kas ir saistoši katram Vietnes lietotājam (turpmāk tekstā – Lietotājs).

1.2. Vietnes lietošana ir uzskatāma par Lietotāja apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar Lietošanas noteikumiem, kā arī apņemas rīkoties atbilstoši tiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Lietošanas noteikumiem, tad Lietotājs nekavējoties pārtrauc Vietnes lietošanu.

1.3. Vietnē izvietotās informācijas uzturētājs Lietošanas noteikumu izpratnē ir Latvijas Brīvā elektroenerģijas tirgus asociācija, reģistrācijas numurs 40008217295, juridiskā adrese: Stabu iela 17, Rīga, LV-1011 (turpmāk tekstā – Uzturētājs), ātrai saziņai tiešā veidā ar Uzturētāju Lietotājs izmanto Vietnes sadaļu "Kontakti".

2. Vietnes saturs un tā izmantošana:

2.1. Vietne nodrošina informāciju par elektroenerģijas tirgotāju (turpmāk tekstā – Tirgotāji) pakalpojumiem atbilstoši publiski pieejamajai vai Tirgotāju sniegtajai informācijai. Uzturētājs Vietnē ievieto tādu informāciju, kas uzskatāma par drošticamu. Uzturētājs publiski pieejamo un Tirgotāju sniegto informāciju savu iespēju robežās pārbauda, nepieciešamības gadījumā sazinoties ar Tirgotāju vai kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm.

2.2. Vietne paredzēta informatīviem nolūkiem, kā arī Tirgotāju piedāvājumu salīdzināšanai un analīzei. Vietne un Uzturētājs nav uzskatāms par Tirgotāju Lietošanas noteikumu izpratnē.

2.3. Vietnē izvietotās informācijas izmantošana atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un Uzturētāja norādījumiem. Bez atsauces uz Uzturētāju un Vietni un bez Uzturētāja rakstveida atļaujas aizliegts izmantot Vietnē esošo informāciju citās interneta vietnēs, vai citos informācijas izplatīšanas vai uzglabāšanas rīkos un veidos.

2.2. Tirgotāju piedāvājumi, cenas un sniegšanas noteikumi no Tirgotāju puses var tikt vienpusēji mainīti. Lietotājs ir atbildīgs par pilnīgu un rūpīgu iepazīšanos ar Tirgotāju piedāvājumiem, cenām un sniegšanas noteikumiem. Tirgotāju piedāvājumu skaits var būt ierobežots, kā arī Lietotājs ir atbildīgs par attiecīgā piedāvājuma izmantošanu to noteikumiem un nosacījumiem.

2.3. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja datus, veic, izmantojot Vietni, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Lietotājs pirms darījuma veikšanas ar Tirgotāju pārliecinās par darījuma atbilstību Lietotāja tiesībām un interesēm.

2.4. Uzturētājs nav atbildīgs par Lietotāja pastāvīgu piekļūšanu Vietnei un iespēju to izmantot, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā galiekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.

2.5. Vietnes veidošanā un uzturēšanā ir veikti lieli Uzturētāja ieguldījumi, tāpēc Vietnes struktūra, dizains vai jebkuri citi Vietnes elementi nevar tikt kopēti vai citādi atdarināti bez Uzturētāja rakstveida piekrišanas.

3. Vietnes darbība un drošība:

3.1. Vietne ir veidota uz tādas satura vadības sistēmas, kas drošības nolūkos tiek regulāri atjaunota, tomēr Uzturētājs nav atbildīgs par Vietnes nepārtrauktu un no kļūdām brīvu darbību.

3.2. Uzturētājs ir tiesīgs pēc saviem pamatotiem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt Lietotāja pieeju Vietnei, ja Lietotājs pārkāpj Lietošanas noteikumus, Uzturētāja norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

3.3. Automatizēta Vietnes datu lasīšana ir aizliegta.

3.4. Uzturētājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus Lietošanas noteikumos, kas stājas spēkā pēc jaunās Lietošanas noteikumu versijas publicēšanas Vietnē, kā arī nosūtīt Lietotājam elektroniskus vai cita veida paziņojumus ar prasību izpildīt Lietošanas noteikumu un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

3.5. Vietnē esošās interaktīvās saites var būt saistītas ar Tirgotāju vai citu trešo personu mājaslapām, par kuru saturu Uzturētājs nav atbildīgs.

3.6. Uzturētājs ir tiesīga pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem.

3.7. Par Tirgotāja piedāvājuma saturu, kvalitāti, kā arī noteikumiem un nosacījumiem ir atbildīgs Tirgotājs.